Categorie:

Beschrijving

pH+ is een van de producten uit onze Water Treatment lijn. Het kan gedurende de gehele teelt worden gebruikt om de pH in uw voedingswater te verhogen. pH+ bevat 25% kaliumhydroxide, wat ook kalium aan uw voedingswater toevoegt.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik pH+ tot de juiste pH is bereikt. Gebruik nooit pH- en pH+ tegelijkertijd. De ideale pH voor aarde is 6.2 en voor hydrocultuur is dit 5.8.

Waarschuwing: H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Lees voor gebruik het etiket. Houd de verpakking bij de hand als u medisch advies inwint. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaar de verpakking gesloten en droog. Niet geschikt voor inname. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade volgens onze algemene voorwaarden.

top